Interpelacje

Zapytanie w sprawie wzrostu poziomu finansowania badań naukowych

Treść Zapytania
Treść odpowiedzi na zapytanie

linia

Interpelacja w sprawie opłat za pobór wody niezbędnej do hodowli pstrągów
w Ojcowskim Parku Narodowym

(wspólnie z Elżbieta Duda, Barbara Dziuk, Joanna Borowiak)

Treść Interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację

linia

Interpelacja w sprawie chorych na raka płuca

(wspólnie z Małgorzata Zwiercan, Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska)

Treść Interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację

linia

Interpelacja w sprawie rozbieżności przepisów związanych z poufnością informacji w dokumentacji szkolnej, dotyczących adoptowanych dzieci

(wspólnie z Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak)

Treść Interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację

linia

Interpelacja w sprawie refundacji leków dla osób chorych na raka prostaty

(wspólnie z Joanna Borowiak, Iwona Michałek, Małgorzata Zwiercan, Elżbieta Duda)

Treść Interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację

linia

Interpelacja w sprawie potrzeb pacjentów chorych na cukrzycę typu 2

Treść Interpelacji

linia

Zapytanie w sprawie problemów i zagadnień dotyczących
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Treść Zapytania
Treść odpowiedzi na Zapytanie

linia

Zapytanie w sprawie projektu nowej ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej oraz o zapobieganiu chorobom zakaźnym

Treść Zapytania
Treść odpowiedzi na zapytanie

linia

Zapytanie w sprawie kredytów tzw. starego portfela

Treść Zapytania
Treść odpowiedzi na Zapytanie

linia

Interpelacja w sprawie bieżącej sytuacji finansowej mediów publicznych oraz podjętych środków zaradczych wobec trudnej
sytuacji spółki wskutek działań poprzedniego rządu

(wspólnie z Iwona Michałek, Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Michał Cieślak, Jacek Kurzępa, Anna Kwiecień, Aleksander Mrówczyński, Wojciech Murdzek, Grzegorz Piechowiak, Artur Zasada, Małgorzata Zwiercan, Jacek Żalek)

Treść Interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację

linia

Interpelacja w sprawie projektu taryf wybranych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, który został ogłoszony na
stronach Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
(dalej "AOTMiT") w dniu 29 kwietnia 2016 r. oraz w sprawie
procesu konsultacji przedmiotowych taryf prowadzonego przez
prezesa AOTMiT

Treść Interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację
Treść ponownej Interpelacji
Treść odpowiedzi na ponowną interpelację

linia

Zapytanie w sprawie rozszerzenia profilaktyki przed wirusem RS dla dzieci urodzonych przed 32 tygodniem ciąży

Treść Zapytania

linia

Zapytanie w sprawie metod leczenia mięśniaków macicy

Treść Zapytania
Treść odpowiedzi na zapytanie

linia

Zapytanie w sprawie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Treść Zapytania
Treść odpowiedzi na zapytanie

linia

Zapytanie w sprawie wsparcia szpitali wojewódzkich na Podkarpaciu

Treść Zapytania
Treść odpowiedzi na Zapytanie

linia

Zapytanie w sprawie wielkości wynagrodzeń osobowych pracowników NFZ ustalonych w planie finansowym na 2018 r.

Treść Zapytania

Treść odpowiedzi na Zapytanie

linia

Interpelacja w sprawie leczenia osób z chorobą Fabry'ego 

(wspólnie z Panią Poseł Małgorzatą Zwiercan, Joanną Borowiak)

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na Interpelację

 

linia

Interpelacja w sprawie dokończenia realizacji II etapu zadania inwestycyjnego - budowa ul. Lwowskiej-bis w ciągu DK77 wraz ze wzmocnieniem istniejącego mostu przez rzekę Wisłę w Sandomierzu 

(wspólnie z Posłami: Marek Kwitek,Wojciech Buczak, Zbigniew Chmielowiec, Anna Krupka,Andrzej Kryj, Bogdan Latosiński, Krzysztof Lipiec, Mieczysław Miazga, Kazimierz Moskal, Jerzy Paul, Halina Szydełko, Jan Warzecha, Rafał Weber, Maria Zuba)

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na Interpelację

 

 

 

linia

Interpelacja w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji

(wspólnie z Panią Poseł Lidią Burzyńską, Joanną Borowiak)

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na Interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie wycen leczenia ambulatoryjnego chorych na hemofilię

 

Treść Interpelacji

 

 

linia

Interpelacja w sprawie regulacji dotyczących ponoszenia kosztów utrzymania osób przebywających w domach opieki społecznej 

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie zasad obsady kierowników wojewódzkich ośrodków medycyny pracy

 

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Zapytanie w sprawie funkcjonowania opieki pielęgniarskiej i stomatologicznej w szkołach w kontekście planowanych zmian w edukacji

(wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak, Lidią Burzyńską, Anną Milczanowską)

Treść Zapytania

Treść odpowiedzi na zapytanie

 

 

linia

Zapytanie poselskie w sprawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

 

Treść Zapytania

Treść odpowiedzi na zapytanie

 

 

linia

Zapytanie w sprawie Zakładu Karnego w Kaliszu 

 

Treść Zapytania

Treść odpowiedzi na zapytanie

 

 

linia

Zapytanie w sprawie prowadzenia przez placówki medyczne dokumentacji pacjentów

 

Treść Zapytania

Treść odpowiedzi na zapytanie

 

 

linia

Zapytanie w sprawie dopuszczalności leczenia biologicznego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG) i choroby Leśniowskiego-Crohna

(wspólnie z Panią Poseł Elżbietą Dudą, Małgorzatą Zwiercan, Joanną Borowiak, Iwoną Michałek)

Treść Zapytania

Treść odpowiedziedzi na zapytanie

 

 

linia

Zapytanie w sprawie regulacji normujących zasady zatrudniania nauczycieli w zakładach karnych

(wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak, Lidią Burzyńską, Anną Milczanowską)

Treść Zapytania

 

 

linia

Interpelacja w sprawie funkcjonowania pakietu onkologicznego i czasu oczekiwania pacjentów na rozpoczęcie terapii onkologicznej

(wspólnie z Panią Poseł Iwoną Michałek)

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie sytuacji pacjentów chorych na rybią łuskę oraz wdrożenia programu uświadamiającego uczniom problemy osób chorych na choroby genetyczne

(wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak, Małgorzatą Zwiercan, Lidią Burzyńską, Elżbietą Dudą)

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Treść odpowiedzi na interpelację z Ministerstwa Zdrowia

 

 

linia 

Interpelacja w sprawie przywrócenia działalności Rejonu Energetycznego z siedzibą w Tarnobrzegu

 

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

Interpelacja w sprawie doprecyzowania przepisów dotyczących
braku możliwości umieszczania dzieci poniżej 10 roku życia w
instytucjonalnej pieczy zastępczej

(wspólnie z Panią Poseł Lidią Burzyńską, Joanną Borowiak)

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia 

Interpelacja w sprawie podwyżek negocjowanych przez Ministerstwo Zdrowia ze związkami zawodowymi ratowników medycznych

(wspólnie z Panią Poseł Iwoną Michałek, Anną Kwiecień)

Treść Interpelacji

 

 

linia 

Interpelacja w sprawie podjęcia działań mających na celu ustalenie procedury i kompetencji pracowników służb sądowych, wspierania rodziny, pomocy społecznej i Policji przy czynnościach odbioru dzieci z rodziny biologicznej, w sytuacji zlecenia kuratorowi sądowemu zgodnie z art. 598(7) i 598(8) Kpc przymusowego odbierania dzieci podlegających władzy rodzicielskiej

(wspólnie z Panią Poseł Lidią Burzyńską, Joanną Borowiak)

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

 

linia

Interpelacja w sprawie funkcjonowania i sytuacji szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

(wspólnie z Panią Poseł Iwoną Michałek, Wojciechem Murdzek)

Treść Interpelacji

 

 

linia

Interpelacja w sprawie interpretacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

(wspólnie z Panią Poseł Lidią Burzyńską, Joanną Borowiak)

Treść Interpelacji

 

 

linia

Interpelacja w sprawie wpływu organizacji ekologicznych na postępowania administracyjne

 

Treść Interpelacji 

Treść odpowiedzi na interpelacje

 

linia

Interpelacja w sprawie sytuacji pacjentów chorych na łuszczycę

( wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak, Małgorzatą Zwiercan, Lidią Burzyńską)

 

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

Interpelacja w sprawie leczenia hemofilii

(wspólnie z Panem Posłem Janem Mosińskim, Beatą Mateusiak-Pieluchą)

 

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

Interpelacja w sprawie planowanych zmian organizacyjnych w strukturze Krajowej Administracji Skarbowej

 

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie zmiany przepisów prawa oświatowego dotyczących systemu kształcenia osób dorosłych

(wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak, Lidią Burzyńską)

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych

(wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak, Małgorzatą Zwiercan, Elżbietą Dudą) 

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie refundacji leku Translarna (Ataluren)

(wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak, Małgorzatą Zwiercan, Lidią Burzyńską, Elżbietą Dudą)

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie nadzwyczajnej pomocy dla rolników

(wspólna interpelacja)

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę (...)

(wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak, Małgorzatą Zwiercan, Lidią Burzyńską, Elżbietą Dudą)

 

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

linia

Interpelacja w sprawie działań podjętych przez Ministerstwo przeciwko niekorzystnemu dla polskich przewoźników porozumieniu europejskich ministrów transportu tzw. sojuszowi drogowemu

(wspólnie z Panią Poseł Iwoną Michałek)

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

Interpelacja w sprawie podwójnej składki zdrowotnej
(wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak, Iwoną Michałek, Lidią Burzyńską, Elżbietą Dudą)

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

 Interpelacja w sprawie kluczowych działań zrealizowanych w
2016 r. w grupie PKP
(wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak, Marzeną Machałek, Lidią Burzyńską, Anną Milczanowską, Anną Kwiecień)

 

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

Interpelacja w sprawie zachorowań na grypę

(wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak oraz Anną Kwiecień)

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wpływających na wzrost kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

  

linia

Interpelacja w sprawie rozszerzenia programu szybkich kolei o trasę Rzeszów - Lublin - Warszawa

(wspólnie z Panem Posłem Piotrem Olszówką, Jerzym Bieleckim, Adamem Abramowiczem, Wojciechem Buczakiem, Józefą Hrynkiewicz, Mieczysławem Miazgą, Jerzym Paulem, Haliną Szydełko, Janem Warzechą , Rafałem Weberem, Piotrem Uruskim, Elżbietą Kruk, Krzysztofem Szulowskim, Sławomirem Zawiślakiem)

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

Interpelacja w sprawie braku podstaw do opodatkowania sprzedaży prac powstałych podczas prowadzenia rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej

(wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak, Lidią Burzyńską, Iwoną Michałek, Elżbietą Dudą)

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

 

linia

Interpelacja w sprawie obciążania stron postępowania cywilnego kosztami autokorekty błędów wynikających z zaniedbań sędziów

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie pozbawienia zakładów aktywności
zawodowej działających w formie samorządowych zakładów
budżetowych statusu sprzedającego, w związku z
wprowadzeniem obowiązkowej centralizacji rozliczeń VAT

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

Treść odpowiedzi na interpelację od Ministra Rozwoju i Finansów

 

linia

Interpelacja w sprawie wprowadzenia scentralizowanego elektronicznego systemu kontroli zdrowia dla najmłodszych dzieci

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Treść odpowiedzi na interpelację od Ministra Zdrowia

 

linia

Interpelacja w sprawie ograniczenia bądź zakazu reklamowania leków, suplementów diety

(wspólnie z Panią Poseł Iwoną Michałek)

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

Interpelacja w sprawie bezwzględnego zakazu reklamowania napojów zawierających alkohol

(wspólnie z Panią Poseł Iwoną Michałek)

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie cukrzycy typu 1

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

Treść ponownej interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie dostępu chorych do leków na idiopatyczne włóknienie płuc (IPF)

(wspólnie z Panią Poseł Lidią Burzyńską i Iwoną Michałek)

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

Interpelacja w sprawie rozbudowy infrastruktury granicznej na wschodniej granicy Polski

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

 

Interpelacja w sprawie objęcia refundacją nowoczesnych terapii leczenia cukrzycy

(wspólnie z Panią Poseł Elżbietą Dudą)

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

  

linia

Interpelacja w sprawie dotowania nauczania domowego

(wspólnie z Panią Poseł Lidią Burzyńską) 

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelacje

  

 

linia

Interpelacja w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty, które działają nielegalnie

 (wspólnie z Panią Poseł Iwoną Michałek)

Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację

  

 

linia
Interpelacja w sprawie rozszerzenia profilaktyki zakażeń wirusem RS
(wspólnie z Panią Joanną Borowiak, Lidią Burzyńską, Iwoną Michałek, Małgorzatą Zwiercan)

Treść interpelacji
Odpowiedź na interpelację

 

 

 

linia

Interpelacja w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty, które działają nielegalnie
(wspólnie z Panią Iwoną Michałek, Joanną Borowiak, Lidią Burzyńską)

Treść interpelacji
Odpowiedź na interpelację

 

 


linia
Interpelacja w sprawie bieżącej sytuacji finansowej mediówTreść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację


linia 

Interpelacja w sprawie środowiskowych domów samopomocy

 

 

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację
Odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 


 

 

 

linia

Interpelacja w sprawie szkoleń uprawniających do uzyskania zawodowej licencji pilota śmigłowcowego CPL(H)Treść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację

linia 

Interpelacja w sprawie prowadzenia sprzedaży paliw lotniczych
(wspólnie z Panią Joanną Borowiak i Grzegorzem Pudą)Treść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację
Odpowiedź z Ministerstwa Energii na interpelację

 

 

 
linia

Interpelacja w sprawie produktu leczniczego EllaOne

 

 

Treść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelacji

 

linia
Interpelacja w sprawie zmian w strukturze Polskiej Spółki Gazownictwa

(wspólnie z Panią Anną Czech, Marzeną Machałek, Józefą Szczurek-Żelazko, Michałem Wojtkiewicz, Elżbietą Duda, Anną Kwiecień, Zbigniewem Chmielowcem, Kazimierzem Moskalem, Andrzejem Szlachtą, Janem Mosińskim.)

Treść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację

linia
Interpelacja w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo wodne


Treść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację
linia
Interpelacja w sprawie podjęcia działań systemowych w celu złagodzenia skutków rosnącego bezrobocia wśród nauczycieliTreść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację

liniaInterpelacja w sprawie realizacji świadczeń profilaktyczno-medycznych w szkołach

 

 

 

Treść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

 

 


linia

Interpelacja w sprawie projektu taryf wybranych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej,(...)

(wspólnie z Panią Poseł Józefą Hrynkiewicz i Posłem Rafałem Weberem)

Treść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację


Ponowna treść interpelacji
Treść odpowiedzi na ponowną interpelację 

 

 

 

linia

Interpelacja w sprawie rekrutacji do szkół policealnych

 

 

Treść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację

 


linia
Interpelacja w sprawie wymiarów drzwi w budynkach przekształconych na oddziały przedszkolne

  

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

 

Interpelacja w sprawie jak najszybszego podjęcia działań na rzecz chorych na raka piersi z nadekspresją receptora HER2

(wspólnie z Panią Poseł Józefą Hrynkiewicz i Poseł Marią Zuba)

  

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

 

Zapytanie w Górnośląskiego Centrum Delfinoterapii

  

Treść zapytania

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

 

 

 

Interpelacja w sprawie prawa farmaceutycznego

(wspólnie z Poseł Anną Schmidt-Rodziewicz)

  

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

 

Interpelacja w sprawie kształcenia techników farmaceutycznych

 

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

 

Interpelacja w sprawie opiekunów osób niepełnosprawnych

 

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 linia

 

Interpelacja w sprawie osób bezrobotnych ubezpieczonych w KRUS

 

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

 

Interpelacja w sprawie ustawy o efektywności energetycznej

 

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

 

Interpelacja w sprawie tzw. ustawy antyodorowej

 

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

 

Interpelacja w sprawie przywrócenia wychowawcom domów dziecka statusu nauczycieli

(wspólnie z Poseł Anną Schmidt-Rodziewicz)

  

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

 

Zapytanie w sprawie dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych

 

 

Treść zapytania

Treść odpowiedzi na zapytanie

 

linia

 

Interpelacja w sprawie wynagrodzenia lekarzy rezydentów

 

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

 

Interpelacja w sprawie programu operacyjnego "Polska Cyfrowa"

 

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację