Interpelacje

linia

Interpelacja w sprawie wycen leczenia ambulatoryjnego chorych na hemofilię

 

Treść Interpelacji

 

 

linia

Interpelacja w sprawie regulacji dotyczących ponoszenia kosztów utrzymania osób przebywających w domach opieki społecznej 

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie zasad obsady kierowników wojewódzkich ośrodków medycyny pracy

 

Treść Interpelacji

 

 

linia

Zapytanie w sprawie funkcjonowania opieki pielęgniarskiej i stomatologicznej w szkołach w kontekście planowanych zmian w edukacji

(wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak, Lidią Burzyńską, Anną Milczanowską)

Treść Zapytania

Treść odpowiedzi na zapytanie

 

 

linia

Zapytanie poselskie w sprawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

 

Treść Zapytania

Treść odpowiedzi na zapytanie

 

 

linia

Zapytanie w sprawie Zakładu Karnego w Kaliszu 

 

Treść Zapytania

Treść odpowiedzi na zapytanie

 

 

linia

Zapytanie w sprawie prowadzenia przez placówki medyczne dokumentacji pacjentów

 

Treść Zapytania

Treść odpowiedzi na zapytanie

 

 

linia

Zapytanie w sprawie dopuszczalności leczenia biologicznego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG) i choroby Leśniowskiego-Crohna

(wspólnie z Panią Poseł Elżbietą Dudą, Małgorzatą Zwiercan, Joanną Borowiak, Iwoną Michałek)

Treść Zapytania

Treść odpowiedziedzi na zapytanie

 

 

linia

Zapytanie w sprawie regulacji normujących zasady zatrudniania nauczycieli w zakładach karnych

(wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak, Lidią Burzyńską, Anną Milczanowską)

Treść Zapytania

 

 

linia

Interpelacja w sprawie funkcjonowania pakietu onkologicznego i czasu oczekiwania pacjentów na rozpoczęcie terapii onkologicznej

(wspólnie z Panią Poseł Iwoną Michałek)

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie sytuacji pacjentów chorych na rybią łuskę oraz wdrożenia programu uświadamiającego uczniom problemy osób chorych na choroby genetyczne

(wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak, Małgorzatą Zwiercan, Lidią Burzyńską, Elżbietą Dudą)

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Treść odpowiedzi na interpelację z Ministerstwa Zdrowia

 

 

linia 

Interpelacja w sprawie przywrócenia działalności Rejonu Energetycznego z siedzibą w Tarnobrzegu

 

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

Interpelacja w sprawie doprecyzowania przepisów dotyczących
braku możliwości umieszczania dzieci poniżej 10 roku życia w
instytucjonalnej pieczy zastępczej

(wspólnie z Panią Poseł Lidią Burzyńską, Joanną Borowiak)

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia 

Interpelacja w sprawie podwyżek negocjowanych przez Ministerstwo Zdrowia ze związkami zawodowymi ratowników medycznych

(wspólnie z Panią Poseł Iwoną Michałek, Anną Kwiecień)

Treść Interpelacji

 

 

linia 

Interpelacja w sprawie podjęcia działań mających na celu ustalenie procedury i kompetencji pracowników służb sądowych, wspierania rodziny, pomocy społecznej i Policji przy czynnościach odbioru dzieci z rodziny biologicznej, w sytuacji zlecenia kuratorowi sądowemu zgodnie z art. 598(7) i 598(8) Kpc przymusowego odbierania dzieci podlegających władzy rodzicielskiej

(wspólnie z Panią Poseł Lidią Burzyńską, Joanną Borowiak)

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

 

linia

Interpelacja w sprawie funkcjonowania i sytuacji szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

(wspólnie z Panią Poseł Iwoną Michałek, Wojciechem Murdzek)

Treść Interpelacji

 

 

linia

Interpelacja w sprawie interpretacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

(wspólnie z Panią Poseł Lidią Burzyńską, Joanną Borowiak)

Treść Interpelacji

 

 

linia

Interpelacja w sprawie wpływu organizacji ekologicznych na postępowania administracyjne

 

Treść Interpelacji 

Treść odpowiedzi na interpelacje

 

linia

Interpelacja w sprawie sytuacji pacjentów chorych na łuszczycę

( wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak, Małgorzatą Zwiercan, Lidią Burzyńską)

 

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

Interpelacja w sprawie leczenia hemofilii

(wspólnie z Panem Posłem Janem Mosińskim, Beatą Mateusiak-Pieluchą)

 

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

Interpelacja w sprawie planowanych zmian organizacyjnych w strukturze Krajowej Administracji Skarbowej

 

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie zmiany przepisów prawa oświatowego dotyczących systemu kształcenia osób dorosłych

(wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak, Lidią Burzyńską)

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych

(wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak, Małgorzatą Zwiercan, Elżbietą Dudą) 

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie refundacji leku Translarna (Ataluren)

(wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak, Małgorzatą Zwiercan, Lidią Burzyńską, Elżbietą Dudą)

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie nadzwyczajnej pomocy dla rolników

(wspólna interpelacja)

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego Organizacja konferencji i spotkań edukacyjnych popularyzujących wiedzę (...)

(wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak, Małgorzatą Zwiercan, Lidią Burzyńską, Elżbietą Dudą)

 

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

linia

Interpelacja w sprawie działań podjętych przez Ministerstwo przeciwko niekorzystnemu dla polskich przewoźników porozumieniu europejskich ministrów transportu tzw. sojuszowi drogowemu

(wspólnie z Panią Poseł Iwoną Michałek)

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

Interpelacja w sprawie podwójnej składki zdrowotnej
(wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak, Iwoną Michałek, Lidią Burzyńską, Elżbietą Dudą)

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

 Interpelacja w sprawie kluczowych działań zrealizowanych w
2016 r. w grupie PKP
(wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak, Marzeną Machałek, Lidią Burzyńską, Anną Milczanowską, Anną Kwiecień)

 

Treść Interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

Interpelacja w sprawie zachorowań na grypę

(wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak oraz Anną Kwiecień)

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wpływających na wzrost kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

  

linia

Interpelacja w sprawie rozszerzenia programu szybkich kolei o trasę Rzeszów - Lublin - Warszawa

(wspólnie z Panem Posłem Piotrem Olszówką, Jerzym Bieleckim, Adamem Abramowiczem, Wojciechem Buczakiem, Józefą Hrynkiewicz, Mieczysławem Miazgą, Jerzym Paulem, Haliną Szydełko, Janem Warzechą , Rafałem Weberem, Piotrem Uruskim, Elżbietą Kruk, Krzysztofem Szulowskim, Sławomirem Zawiślakiem)

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

Interpelacja w sprawie braku podstaw do opodatkowania sprzedaży prac powstałych podczas prowadzenia rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej

(wspólnie z Panią Poseł Joanną Borowiak, Lidią Burzyńską, Iwoną Michałek, Elżbietą Dudą)

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

 

linia

Interpelacja w sprawie obciążania stron postępowania cywilnego kosztami autokorekty błędów wynikających z zaniedbań sędziów

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie pozbawienia zakładów aktywności
zawodowej działających w formie samorządowych zakładów
budżetowych statusu sprzedającego, w związku z
wprowadzeniem obowiązkowej centralizacji rozliczeń VAT

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

Treść odpowiedzi na interpelację od Ministra Rozwoju i Finansów

 

linia

Interpelacja w sprawie wprowadzenia scentralizowanego elektronicznego systemu kontroli zdrowia dla najmłodszych dzieci

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Treść odpowiedzi na interpelację od Ministra Zdrowia

 

linia

Interpelacja w sprawie ograniczenia bądź zakazu reklamowania leków, suplementów diety

(wspólnie z Panią Poseł Iwoną Michałek)

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

Interpelacja w sprawie bezwzględnego zakazu reklamowania napojów zawierających alkohol

(wspólnie z Panią Poseł Iwoną Michałek)

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie cukrzycy typu 1

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

Treść ponownej interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie dostępu chorych do leków na idiopatyczne włóknienie płuc (IPF)

(wspólnie z Panią Poseł Lidią Burzyńską i Iwoną Michałek)

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

Interpelacja w sprawie rozbudowy infrastruktury granicznej na wschodniej granicy Polski

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

Interpelacja w sprawie Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

linia

 

Interpelacja w sprawie objęcia refundacją nowoczesnych terapii leczenia cukrzycy

(wspólnie z Panią Poseł Elżbietą Dudą)

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

  

linia

Interpelacja w sprawie dotowania nauczania domowego

(wspólnie z Panią Poseł Lidią Burzyńską) 

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelacje

  

 

linia

Interpelacja w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty, które działają nielegalnie

 (wspólnie z Panią Poseł Iwoną Michałek)

Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację

  

 

linia
Interpelacja w sprawie rozszerzenia profilaktyki zakażeń wirusem RS
(wspólnie z Panią Joanną Borowiak, Lidią Burzyńską, Iwoną Michałek, Małgorzatą Zwiercan)

Treść interpelacji
Odpowiedź na interpelację

 

 

 

linia

Interpelacja w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty, które działają nielegalnie
(wspólnie z Panią Iwoną Michałek, Joanną Borowiak, Lidią Burzyńską)

Treść interpelacji
Odpowiedź na interpelację

 

 


linia
Interpelacja w sprawie bieżącej sytuacji finansowej mediówTreść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację


linia 

Interpelacja w sprawie środowiskowych domów samopomocy

 

 

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację
Odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 


 

 

 

linia

Interpelacja w sprawie szkoleń uprawniających do uzyskania zawodowej licencji pilota śmigłowcowego CPL(H)Treść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację

linia 

Interpelacja w sprawie prowadzenia sprzedaży paliw lotniczych
(wspólnie z Panią Joanną Borowiak i Grzegorzem Pudą)Treść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację
Odpowiedź z Ministerstwa Energii na interpelację

 

 

 
linia

Interpelacja w sprawie produktu leczniczego EllaOne

 

 

Treść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelacji

 

linia
Interpelacja w sprawie zmian w strukturze Polskiej Spółki Gazownictwa

(wspólnie z Panią Anną Czech, Marzeną Machałek, Józefą Szczurek-Żelazko, Michałem Wojtkiewicz, Elżbietą Duda, Anną Kwiecień, Zbigniewem Chmielowcem, Kazimierzem Moskalem, Andrzejem Szlachtą, Janem Mosińskim.)

Treść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację

linia
Interpelacja w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo wodne


Treść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację
linia
Interpelacja w sprawie podjęcia działań systemowych w celu złagodzenia skutków rosnącego bezrobocia wśród nauczycieliTreść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację

liniaInterpelacja w sprawie realizacji świadczeń profilaktyczno-medycznych w szkołach

 

 

 

Treść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację

 

 

 

 


linia

Interpelacja w sprawie projektu taryf wybranych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej,(...)

(wspólnie z Panią Poseł Józefą Hrynkiewicz i Posłem Rafałem Weberem)

Treść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację


Ponowna treść interpelacji
Treść odpowiedzi na ponowną interpelację 

 

 

 

linia

Interpelacja w sprawie rekrutacji do szkół policealnych

 

 

Treść interpelacji
Treść odpowiedzi na interpelację

 


linia
Interpelacja w sprawie wymiarów drzwi w budynkach przekształconych na oddziały przedszkolne

  

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

 

Interpelacja w sprawie jak najszybszego podjęcia działań na rzecz chorych na raka piersi z nadekspresją receptora HER2

(wspólnie z Panią Poseł Józefą Hrynkiewicz i Poseł Marią Zuba)

  

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

 

Zapytanie w Górnośląskiego Centrum Delfinoterapii

  

Treść zapytania

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

 

 

 

Interpelacja w sprawie prawa farmaceutycznego

(wspólnie z Poseł Anną Schmidt-Rodziewicz)

  

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

 

Interpelacja w sprawie kształcenia techników farmaceutycznych

 

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

 

Interpelacja w sprawie opiekunów osób niepełnosprawnych

 

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

 linia

 

Interpelacja w sprawie osób bezrobotnych ubezpieczonych w KRUS

 

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

 

Interpelacja w sprawie ustawy o efektywności energetycznej

 

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

 

Interpelacja w sprawie tzw. ustawy antyodorowej

 

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

 

Interpelacja w sprawie przywrócenia wychowawcom domów dziecka statusu nauczycieli

(wspólnie z Poseł Anną Schmidt-Rodziewicz)

  

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

 

Zapytanie w sprawie dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych

 

 

Treść zapytania

Treść odpowiedzi na zapytanie

 

linia

 

Interpelacja w sprawie wynagrodzenia lekarzy rezydentów

 

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację

 

linia

 

Interpelacja w sprawie programu operacyjnego "Polska Cyfrowa"

 

 

Treść interpelacji

Treść odpowiedzi na interpelację